ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΚΩΔΙΚΟΣ MISΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥΦΟΡΕΑΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΟΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Λειτουργία της ΜΟΔ α.ε ως επιτελικής δομής του ΕΣΠΑ270963ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε.146.175.463146.175.463146.175.465Πολλαπλές
Υποστήριξη της λειτουργίας των ΕΔΑ των περιφερειών του αμιγούς στόχου "Σύγκλιση"296522ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε.51.422.05651.422.05651.422.057Πολλαπλές
Ανάθεση Του Έργου «Διαχείριση Κρατικών Ενισχύσεων» Των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Για Την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013304081ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ33.539.05933.539.05933.539.059Πολλαπλές
Εξειδικευμένος Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου (Ε.Σ.Π.ΕΛ.)295396ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ. ΑΡΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ30.803.05730.803.05730.803.058Πολλαπλές
Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΔΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας368586ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε.12.244.93312.244.93312.244.933Κεντρικής Μακεδονίας
Έλεγχοι Έργων ΕΤΠΑ295397ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ. ΑΡΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ9.280.1209.280.1209.280.120Πολλαπλές
Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΔΑ της Περιφέρειας Αττικής366292ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε.7.523.0807.523.0807.523.080Αττικής
Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΔΑ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας367578ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε.6.151.3166.151.3166.151.316Δυτικής Μακεδονίας
Πληροφόρηση και δημοσιότητα του ΕΣΠΑ 2007-2013296100ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ4.155.2424.155.2424.155.242Πολλαπλές
Παροχή Υπηρεσιών και Κάλυψη Λειτουργικών δαπανών της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013305555ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ2.569.9872.569.9872.569.987Πολλαπλές
Ενέργειες υποστήριξης της εφαρμογής του ΕΣΠΑ300402ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε.2.178.1322.178.1322.178.132Πολλαπλές
Υποστήριξη Της Λειτουργίας Της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών Και Συμβάσεων Και Της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων304332ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1.907.7291.907.7291.907.729Πολλαπλές
Προσαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) στις απαιτήσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013270815ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ)1.763.5341.763.5341.763.534Πολλαπλές
Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού και προμήθεια νέων για το ΟΠΣ296248ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ)1.759.1161.759.1161.759.116Πολλαπλές
Τεχνική υποστήριξη δράσεων πολιτισμού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013296377ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ1.695.2331.695.2331.695.233Πολλαπλές
Υποστηρίξη της λειτουργίας της ΕΔΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας365842ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε.1.433.9661.433.9661.433.966Στερεάς Ελλάδας
Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΔΑ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου366254ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε.1.185.7721.185.7721.185.772Νοτίου Αιγαίου
Υπηρεσίες Υποστήριξης Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Εφαρμογής Των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων352937ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ926.769926.769926.586Πολλαπλές
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ,ΜΕΛΕΤΕΣ,ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΣΥΝΕΣ,ΕΡΕΥΝΕΣ (ΣΔΙΤ)373366ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ)778.155778.155778.155Πολλαπλές
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΆΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ Α.Ε ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013390246ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.319.049319.049319.049Πολλαπλές
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020456700ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΥΘΥ)293.262293.262293.262Πολλαπλές
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΣΕΔ-ΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013440979ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ288.328288.328288.328Πολλαπλές
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΥΠΟΤ)352691ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ215.805215.805215.805Πολλαπλές
Έξοδα Μετακινήσεων Εσωτερικού - Εξωτερικού Του Προσωπικού Της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πληρωμής364407ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ. ΑΡΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ173.429173.429173.429Πολλαπλές
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Π.Ε. (Τεχνολογίας Πληροφοριών & Επικοινωνιών) του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (τ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) - ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄505656ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ170.800170.800170.800Πολλαπλές
Σύμβουλος υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ277165ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ)147.600147.600147.600Πολλαπλές
Λειτουργικά, Συνεδρία-Συσκέψεις Και Λογισμικό για την Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα355313ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ)145.701145.701145.701Πολλαπλές
Προμήθεια εξοπλισμών και λογισμικού για την Υπηρεσία ΟΠΣ299567ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ)137.652137.652137.652Πολλαπλές
Παροχή εμπειρογνωμοσύνης για την παρακολούθηση της στρατηγικής περιβαλλοντικής αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2007-2013270968ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ131.495131.495131.495Πολλαπλές
Σύμβουλος υποστήριξης για θέματα υποδομών και ασφάλειας του ΟΠΣ276413ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ)98.40098.40098.400Πολλαπλές
Σύμβουλοι - εμπειρογνώμονες για την Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος303112ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ)98.24598.24598.245Πολλαπλές
Ενέργειες Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής με πρωτοβουλία της Ευρωπαικής Επιτροπής302434ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε.80.09080.09080.090Πολλαπλές
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Eξειδίκευση της αναπηρίας και της προσβασιμότητας495689ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑμεΑ)73.39373.39373.393Πολλαπλές
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ457104ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ68.88068.88068.880Πολλαπλές
Παροχή Υπηρεσιών Και Κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών Της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων (Προγραμματική Περίοδος 2007-2013)357293ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ66.55866.55866.558Πολλαπλές
Κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΘΥ397946ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΥΘΥ)65.20365.20365.203Πολλαπλές
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ-Η/Υ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΔΙΕ446748ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ59.91459.91459.914Πολλαπλές
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΥΠΟΠΡΟΡΑΜΜΑ Α393310ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ50.56850.56850.568Πολλαπλές
Λειτουργικές Δαπάνες Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος303113ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ)41.10141.10141.101Πολλαπλές
Εκπαίδευση Προσωπικού298289ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ)37.59937.59937.599Πολλαπλές
Μηχανογραφική Υποστήριξη Δράσεων Πολιτισμού για την Προγραμματική Περίοδο 2007 - 2013303861ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ29.67729.67729.677Πολλαπλές
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΥΠΟΠΡΟΡΑΜΜΑ Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HARDWARE & ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΥ/ΕΔΑ/ΕΦΔ448261ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ19.87519.87519.875Πολλαπλές
Επιλογή τεχνικού συμβούλου για τον ανασχεδιασμό του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας και Ποιότητας της ΓΔΟΣΥ, τελικού δικαιούχου για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων του ΥΠΕΘΑ, κατά τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 και ΕΛΟΤ 1429:2008 393338ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ17.58917.58917.589Πολλαπλές
Δημοσιότητα, Προβολή Και Πληροφόρηση της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα349243ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ)17.14917.14917.149Πολλαπλές
Συμμετοχή σε ημεριδες και συνέδρια296758ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ)7.5127.5127.512Πολλαπλές
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ446845ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ)1.0671.0671.067Πολλαπλές
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΕΘΑ-ΓΔΟΣΥ503571ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ928928928Πολλαπλές