ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΚΩΔΙΚΟΣ MISΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΟΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Προσαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) στις απαιτήσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013270815ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ1.763.5341.763.5341.763.534Πολλαπλές
Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού και προμήθεια νέων για το ΟΠΣ296248ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ1.759.1161.759.1161.759.116Πολλαπλές
Σύμβουλος υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ277165ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ147.600147.600147.600Πολλαπλές
Προμήθεια εξοπλισμών και λογισμικού για την Υπηρεσία ΟΠΣ299567ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ137.652137.652137.652Πολλαπλές
Σύμβουλος υποστήριξης για θέματα υποδομών και ασφάλειας του ΟΠΣ276413ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ98.40098.40098.400Πολλαπλές
Σύμβουλοι - εμπειρογνώμονες για την Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος303112ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ98.24598.24598.245Πολλαπλές
Λειτουργικές Δαπάνες Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος303113ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ41.10141.10141.101Πολλαπλές
Εκπαίδευση Προσωπικού298289ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ37.59937.59937.599Πολλαπλές
Συμμετοχή σε ημεριδες και συνέδρια296758ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ7.5127.5127.512Πολλαπλές